• 1 NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er SELVHJÆLP SILKEBORG med hjemsted i Silkeborg Kommune.

Selvhjælp Silkeborg er stiftet d. 30. maj 1991.

Foreningen er medlem af Landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe).

 • 2 FORMÅL:

Foreningens formål er at yde medmenneskelig støtte til borgere, der står i en vanskelig livssituation. Foreningen har tilbud til både børn, unge og voksne.
Støtten ydes primært i form af selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, børne- og ungegrupper samt individuelle samtaler.

Foreningen er uafhængig af politiske, religiøse, etniske og behandlingsmæssige interesser.

Foreningens aktiviteter forestås primært af frivillige personer samt enkelte lønnede medarbejdere.

 • 3 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN:

Medlemskab af foreningen er åben for alle personer og virksomheder/institutioner, der støtter foreningens formål og respekterer dens grundlæggende værdier.

Man er medlem af foreningen, når man har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for indeværende år. Der skelnes mellem personligt og erhvervsmedlemskab.

Kontingentet opkræves hvert år i december måned for det kommende kalenderår og skal være betalt senest 20. januar. Ved manglende kontingentbetaling udmeldes man automatisk af foreningen pr. 21. januar.

Hvert medlemskab berettiger til 1 stemme.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der aktivt modarbejder foreningens formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for foreningens virke. Eksklusionen træder i kraft øjeblikkeligt, men det ekskluderede medlem kan vælge at indbringe den til endelig afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Det ekskluderede medlem har adgangs- og taleret, men ikke stemmeret til det pågældende punkt på generalforsamlingen.

Det er ikke et krav, at man som deltager i Selvhjælp Silkeborgs tilbud er medlem af foreningen, men foreningen opfordrer deltagerne til det.

Foreningen fører en fortegnelse over medlemmerne. Fortegnelsen skal opbevares og behandles som anført i ”Lov om behandling af personoplysninger – regler for foreninger”.

 • 4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 1. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 7. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 8. Fastsættelse af kontingent for kommende år for henholdsvis personligt og erhvervsmedlemskab
 9. Indkomne forslag
 10. Valg til bestyrelsen
 11. Valg af 1. og 2. suppleant (hvert år)
 12. Valg af registreret revisor
 13. Evt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt pr. mail eller brev til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel. Der skal endvidere indkaldes i mindst ét af de mest udbredte dag- eller ugeblade i området.

Forslag, der ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som efter bestyrelsens skøn er af vidtgående betydning, udsendes til medlemmerne senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt. Der kræves minimum 4 ugers medlemskab af foreningen, før man har stemmeret. Dette gælder for såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling.

Man skal være medlem af Selvhjælp Silkeborg for at kunne vælges som bestyrelsesmedlem.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. På stemmesedlen skal skrives det antal navne, som er på valg. Et navn må kun skrives 1 gang.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, jvf. dog § 9 og § 10.

Referatet underskrives af dirigenten, referenten ogformanden.

 • 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen skønner det påkrævet.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter en begrundet skriftlig anmodning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt pr. mail eller brev til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

Dagsordenen skal som min. indeholde:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Indkomne forslag
 6. Evt.
 • 6 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Der vælges en 1. og 2. suppleant, som er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen afholder møde mindst 6 gange årligt.

Møderne indkaldes af formanden, så ofte denne finder det nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem anmoder om det.

Formanden leder møderne i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Den daglige leder er forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne, hvis bestyrelsen ønsker det, men uden stemmeret.

Bestyrelsen ansætter daglig leder og har også ret til at afskedige vedkommende.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der foreligger en ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse for den ansatte daglige leder og at disse følges.

Er der ikke ledige suppleanter, kan bestyrelsen ved et medlems udtræden supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

 • 7 TEGNINGSREGLER OG ØKONOMISK ANSVAR:

Til at forpligte foreningen retsligt over for tredjemand kræves underskrift af formand samt kasserer. Eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen har ansvaret for, at budgettet overholdes.

Større økonomiske beslutninger kræver den samlede bestyrelses godkendelse. Ved erhvervelse af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt, med mindre den handler uansvarligt, og ikke følger dansk rets almindelige regler for foreningens gældsforpligtigelser.

 • 8 REGNSKAB:

Foreningens regnskabsperiode er fra 1.1 – 31.12.

Bestyrelsen godkender og underskriver regnskabet, og det påtegnes af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor.

Det reviderede årsregnskab fremlægges og godkendes på foreningens generalforsamling.

 • 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Ændringer i foreningens vedtægter kræver fremlæggelse og godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til ændringer skal vedlægges indkaldelsen.

Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for ændringen.

 • 10 OPLØSNING:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Hvis et sådant flertal ikke opnås, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse af foreningens opløsning kan ske, når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter første generalforsamling.

Vedtages det at opløse foreningen, skal foreningens midler anvendes til fremme af foreningens formål eller et tilsvarende formål.

 • 11 IKRAFTTRÆDEN:

Disse vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 25. april 2017, ophæver de hidtil gældende vedtægter og træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.